Voor het onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen werken we samen met andere scholen binnen onze stichting. Gezamenlijk hebben we hiervoor beleid opgesteld en wisselen we expertise uit. We bieden zowel differentiatie binnen als buiten de groep aan.

Zo wordt binnen de groep overbodige herhalings- en oefenstof overgeslagen, om tijd vrij te maken voor verrijkende activiteiten. Voor (hoog) begaafde leerlingen maken we voor differentiatie binnen de groep gebruik van het zogenaamde Levelwerk; een doorgaande leerlijn met pittige en gevarieerde leerstof. Voor jonge kinderen hebben we de slimme kleuterkist met uitdagende spelletjes en moeilijke opdrachten. De leerlingen worden begeleid bij het plannen van dit werk en er worden hogere eisen gesteld. De leerkracht en Intern Begeleider bepalen op basis van een aantal vragenlijsten en toets gegevens welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast is het voor een aantal levelwerk-leerlingen mogelijk dat zij meedraaien in de plusgroep.

Het onderwijsaanbod aan meer-en hoogbegaafde leerlingen vraagt onze extra aandacht. Om deze leerlingen voldoende uit te dagen organiseren we buiten de groep een middag per week een zogenaamde rekenplusgroep. Op donderdagmiddag voor leerlingen uit groep 3 t/m 5 en op vrijdagmiddag voor leerlingen uit groep 6 t/m 8. Daarnaast is het voor een aantal Levelwerk-leerlingen mogelijk dat zij meedraaien in de plusgroep in samenwerking met de Menso Altingschool in Paterswolde. In de plusgroep leren de (hoog)begaafde leerlingen leer- en studievaardigheden te ontwikkelen om met hun cognitief talent te kunnen komen tot excellente prestaties. Ook hier bepalen de leerkracht en Intern Begeleider samen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen, uiteraard in overleg met de ouders.

Plusklas voor groep 6/7/8

In het schooljaar 2014/2015 zijn we begonnen met een plusgroep van onze school. Begaafde en hoogbegaafde leerlingen van onze school én leerlingen van de Menso Altingschool gaan elke vrijdagmiddag onder leiding van meester David aan de slag met uitdagende en verrijkende projecten. In deze projecten wordt hun talent voor leren aangesproken, maar ontwikkelen de leerlingen ook allerlei extra studievaardigheden.

Elk project duurt 7 a 8 weken. Het thema van het eerste project, dat loopt tot aan de kerstvakantie, is: ‘bordspellen’. Aan de orde komen: tactiek, kansberekening, spelanalyse en nog veel meer. Leerlingen worden uitgedaagd zelf een heel nieuw bordspel te bedenken én te maken, compleet met spelregelboekje. Ook maken ze een verslag van hun creatieve proces tijdens het bedenken en maken van dit spel.

Daarnaast werkt elke leerling elke periode aan een zelfgekozen vaardigheid, zoals bijvoorbeeld: “Ik wil beter leren samenwerken”, “Ik wil beter leren doorzetten” of “Ik wil leren op tijd om hulp te vragen”.

Rekenplusklas voor groep 3/4/5 en voor groep 6/7/8

Naast de reguliere plusgroep zijn we het schooljaar 2014/2015 ook gestart met de rekenplusgroep. Kinderen van onze school die veel uitdaging nodig hebben op het gebied van rekenen komen elke donderdagmiddag onder leiding van meester Jon bij elkaar om bezig te gaan met rekenen en wiskunde. Het zijn middagen met een divers aanbod. Elke middag starten we in de kring om samen een rekenpuzzel of een rekenprobleem op te lossen. Vervolgens krijgen de kinderen in groepjes een les over een onderwerp dat niet in de reguliere groep aan bod komt. Daarnaast wordt er gewerkt met inzichtspellen en rekenspellen en krijgen de kinderen instructie over het werk waar ze de week daarop in de eigen klas mee bezig kunnen.

De lessen die gegeven worden vallen binnen een thema. Elk thema duurt zo’n 6 a 7 weken. De afgelopen jaren is er onder andere met de volgende projecten gewerkt:
1. kansberekening
2. oppervlakte van ‘afwijkende’ figuren
3. niveaukaarten voor SMART-games
4. programmeren en computational thinking
5. negatieve getallen
6. cryptografie
7. doolhoven en labyrinten
8. bouwen in minecraft