Over extra instructie gesproken…

Hoe en wanneer krijgt mijn kind instructie in de groep?

Hoe doet een leerkracht dat met al die verschillende kinderen?

Om hier meer inzicht in te krijgen krijgt u de volgende informatie.

Instructiegroepen

Elke groep werkt met  drie instructieniveau ’s tijdens de lessen taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen.

Basisinstructie:

Alle leerlingen die op het basisniveau werken en die leerlingen die extra zorg nodig hebben starten met de basisinstructie.

Dit is instructie waarbij de leerkracht met de leerlingen voorkennis gaat ophalen, het doel aan de orde stelt,  waarbij de kinderen uitleg krijgen over de inhoud en de verwerking. Daarnaast kunnen ze vragen stellen en starten de leerlingen met het zelfstandig verwerken van de les.

Verdiepte instructie:

Deze groep kinderen doet kort mee met de basisinstructie als ze daar behoefte aan hebben.  Daarna gaan ze sneller en zelfstandiger over naar de verwerking van de leerstof. Later in de les kijkt de leerkracht en/of de leerling of deze vorm van instructie voldoende was om de les goed te maken. Of volgt er een verdiepte instructie over de lesstof. Over het algemeen zijn dit de kinderen die de leerstof goed aan kunnen.

Verlengde instructie:

Deze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Na de basisinstructie blijven deze kinderen aan de instructietafel zitten. De leerkracht neemt nogmaals de leerstof met hen door. Dit kan door herhaling van de instructie, het aanbieden van de leerstof op een andere wijze, het gebruik maken van materialen en het samen inoefenen van de leerstof. Na de verlengde instructie start ook deze groep met het zelfstandig verwerken van de leerstof.

De leerkracht start na de instructies met het lopen van hulpronden.

Nanky Posthumus