MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit ouders en teamleden. De MR is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders en personeel  ruimte geeft om mee te praten en mee te beslissen over zaken die binnen onze school spelen. Hierbij valt te denken aan het schoolplan, het formatieplan, de huisvesting maar  bijvoorbeeld ook personele aangelegenheden.

De MR moet er bovendien op letten dat zaken die voor de school als geheel belangrijk zijn ook openbaar gemaakt en besproken worden.

Wetgeing schrijft voor welke zaken de directie voor instemming of advies voor moet leggen aan de MR. De MR kan daarnaast ook op eigen initiatief zaken inbrengen bij de directie en standpunten aan de directie kenbaar maken. De notulen van MR vergaderingen zijn openbaar, als u ze wilt inzien kunt u ze opvragen bij de MR.

Het e-mailadres van de MR van de Rietzanger is MR.derietzanger@ckcdrenthe.nl

Iedere school heeft een eigen MR. Onze Stichting CKC Drenthe heeft daarnaast een overkoepelend overlegorgaan: de GMR, de gezamenlijke Medezeggenschapsraad. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur en is het medezeggenschapsorgaan in zaken die de meerderheid of alle scholen binnen de stichting aangaan.