De (vrijwillige) ouderbijdrage 

We vragen een ouderbijdrage voor verschillende activiteiten binnen de school. Deze bijdrage is vrijwillig, maar noodzakelijk om aan allerlei activiteiten te kunnen deelnemen. De Stichting Vrienden van de Rietzanger zorgt voor het innen en beheren van dit geld. De bijdrage bedraagt 30 euro per kind. De ouderbijdrage wordt geïnd in combinatie met de kosten voor schoolreisjes en kamp. U ontvangt hierover een brief van de Stichting Vrienden van de Rietzanger. Het afgelopen schooljaar konden door corona-maatregelen schoolreisjes en kamp niet doorgaan. Wanneer uw het bedrag niet heeft teruggevraagd of  teruggestort heeft gekregen hoeft u dit jaar dat bedrag niet te betalen, Dat staat gereserveerd voor dit schooljaar.

En verder

  • De leerlingen van groep 7 gaan op kamp van 14 t/m 16 april 2021
  • De leerlingen van groep 8a en 8b gaan op kamp van 7 t/m 9 juni 2021.
  • De schoolfotograaf bezoekt onze school dit jaar op dinsdag 18 september 2020.
  • Bij extreme weersomstandigheden kan de school besluiten een afwijkend lesrooster te hanteren.
  • Via de website kunt u een formulier “aanvraag buitengewoon verlof” downloaden. De schoolleiding is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
  • De kinderen zijn vanaf 8:20 uur van harte welkom op school. Vanaf die tijd is er ook toezicht in de lokalen en op het schoolplein. Leerlingen van de groepen 1 t/m 5 gaan om 8:20 uur naar hun lokaal. Leerlingen van de groepen 6 /m 8 mogen vanaf 8:20 uur in de klas aan het werk gaan, maar mogen ook tot 8:25 uur buiten spelen.Gedurende de corona afspraken gelden andere ingangen per groep, zie informatie in de Nieuwsbrieven of extra berichtgeving via Social Schools
  • In verband met het effectief benutten van de lestijd gaat de bel om 8:25 uur.
  • Voor ouders staat er een ’s morgens een kopje koffie of thee in de hal klaar.Helaas niet gedurende de corona-afspraken.