Ouderraad

De Ouderraad (OR) van de Rietzanger bestaat uit ongeveer 10 ouders, aangevuld met 2 leerkrachten. De OR biedt de school de helpende hand bij verschillende activiteiten, zoals sportdagen, het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en andere feesten, schoolreizen, het luizenopsporingsteam (LOT) en projecten. De OR wordt ondersteund door een grote groep hulpouders.

De OR beheert de gelden die binnenkomen in de vorm van vrijwillige bijdragen van ouders en de financiële bijdragen voor de schoolreisjes en het kamp van groep 8.  Zij doen dit onder de noemer Stichting vrienden van de Rietzanger. Deze inkomsten worden volledig aangewend ten behoeve van de leerlingen, maar staan los van de inkomsten van de school zelf.

De OR werkt op basis van een begroting. Ieder schooljaar wordt van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd om de hierboven genoemde activiteiten en feesten te kunnen organiseren. Daarnaast wordt van ouders ieder jaar een bijdrage voor deelname aan het schoolreisje of het schoolkamp gevraagd.

De OR vergadert gemiddeld 1  keer per 6 weken. Ouders die toetreden tot de ouderraad doen dit in principe voor een periode van drie jaar. De ouderraad heeft een postvak in de hal en is te bereiken via e-mail: OR.derietzanger@ckcdrenthe.nl of via de Social Schools app.